Xijing Is Not Xijing, Therefore Xijing Is Xijing
2016
Venue: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Organized by 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Exhibition Duration: April 29 ~ August 26, 2016